การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ในส่วนของการจัดการไฟล์

มีขั้นตอนดังนี้
          1. จากหน้าจอของส่วนจัดการไฟล์ ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

          2. ทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ เมื่อเลือกแล้วจะพบว่าแถบเมนูด้านบนบางเมนูที่ไม่สามารถใช้ได้ก่อนหน้านี้ (เป็นสีเทา) จะเปลี่ยนเป็นเมนูที่สามารถใช้งานได้ จากนั้นคลิกที่แถบเมนู ที่อยู่ด้านบน จะปรากฏหน้าจอที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

          3. จากนั้นทำการใส่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือโฟลเดอร์ไฟล์ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ดังรูปที่ 3 จากนั้นกดปุ่ม เพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปที่ส่วนของการจัดการไฟล์


รูปที่ 3

          4. หน้าจอของส่วนจัดการไฟล์หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4