การเข้าเรียนในส่วนของสถานะรายวิชา

มีขั้นตอนดังนี้
          1. เมื่อเข้าสู่หน้าจอของห้องเรียน ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

              จะพบว่ามีส่วนประกอบทั้งสิ้น 5 ส่วน คือ
              1. เมนูด้านบน เป็นเมนูหลักของหน้าจอนี้ ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

                  จะพบว่าเมนูถูกแบ่งออกเป็น 5 เมนูคือ
                      1.1 เมนูสารบัญ เมื่อคลิกที่เมนู จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

                      จะพบว่ามี 2 ส่วน ที่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่อได้คือ ที่ชื่อโครงสร้างบทเรียน และที่คำว่า ในส่วนของวัตถุประสงค์
                      หากคลิกที่ชื่อโครงสร้างบทเรียน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 4


รูปที่ 4

                      หากคลิกที่ชื่อคำว่า จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

                      1.2 เมนูแนบไฟล์ เมื่อคลิกที่เมนู จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6 และหากคลิกที่ชื่อไฟล์ ก็จะเป็นการเปิดไฟล์ที่แนบขึ้นมาใช้งาน


รูปที่ 6

                      1.3 เมนูเว็บไซต์ เมื่อคลิกที่เมนู จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7 และหากคลิกที่ชื่อเว็บไซต์ ก็จะเป็นการเปิดเว็บไซต์นั้นๆ


รูปที่ 7

                      1.4 เมนูสนทนา เมื่อคลิกที่เมนู จะปรากฏหน้าจอที่ใช้ในการสนทนา ดังรูปที่ 8


รูปที่ 8

                      1.5 เมนูซ่อนตัวเล่น เมื่อคลิกที่เมนู หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นดังรูปที่ 9


รูปที่ 9

                          และจากรูปที่ 9 หากคลิกที่เมนู แสดงตัวเล่น หน้าจอก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอใช้งานปกติ ดังรูปที่ 10


รูปที่ 10

              2.ส่วนแสดงผล ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6

              3. ส่วนแสดงรูปผู้สอนในวิชานั้นๆ ดังรูปที่ 7


รูปที่ 7

4. ส่วนบันทึกของผู้สอน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆ ดังรูปที่ 8


รูปที่ 8

5. ส่วนควบคุมการทำงานของสไลด์ ใช้ในการเลื่อนสไลด์ไปมา ดังรูปที่ 9


รูปที่ 9

                  โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
                    1. ส่วนแสดงจำนวนของสไลด์
                    2. ส่วนควบคุมการทำงานของสไลด์
                    3. ส่วนที่ใช้ในการออกจากห้องเรียน