ห้องสนทนาในส่วนของสถานะรายวิชา

มีขั้นตอนดังนี้
          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของห้องสนทนา ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

          จะพบว่าสามารถแบ่งส่วนการทำงานออกได้เป็น 3 ส่วน คือ
                1. ส่วนแสดงรายชื่อผู้ใช้งานห้องสนทนา ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

                2. ส่วนรับข้อความ ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

                      สามารถกำหนดสีของตัวอักษรและใส่รูปแสดงอารมณ์ได้

                3. ส่วนแสดงผล ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4