กระดานข่าวในส่วนของสถานะรายวิชา

มีขั้นตอนดังนี้
          เมื่อเข้าสู่หน้าจอของกระดานข่าว ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

          จะพบว่าสามารถแบ่งส่วนการทำงานออกได้เป็น 3 ส่วน คือ
                1. ตั้งกระทู้ ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

                      เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

                2. ตอบกระทู้ โดยคลิกที่ชื่อกระทู้ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 4


รูปที่ 4

                      เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5

                      และเมื่อปิดหน้าจอกลับมายังหน้าหลักจะปรากฏหน้าดังรูปที่ 6


รูปที่ 6

                3. ค้นหากระทู้ โดยใส่คำที่ต้องการใช้เป็นตัวช่วยค้นลงใน Text Box จากนั้นคลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7


รูปที่ 7